กิจกรรม

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3/2556 ประจำปี 2556 วันที่ 16 กันยายน 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม