อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4/2556 ประจำปี 2556 วันที่ 18 กันยายน 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม