กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตามโครงการรวมพลังสร้างสุขภาพคนไทยห่างไกลโรค ประจำปี 2556 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2556 (อำเภอเมืองนครปฐม)