กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มอบชุดคัดกรองโรค จำนวน 1,036 ชุด และเงินสนับสนุนการดำเนินงานของอสม.ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน 5,971,200 บาท ตามโครงการรวมพลังสร้างสุขภาพคนไทยห่างไกลโรค ประจำปี 2556 ให้กับสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม