กิจกรรม

[2010-02-17]โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพสตรีจังหวัดนครปฐมและองค์กรสตรีอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดทำโครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพสตรีจังหวัดนครปฐมและองค์กรสตรีอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ดดยนำกลุ่มสตรีจังหวัดนครปฐม,กลุ่มสตรีอำเภอเมืองนครปฐม,เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวน ๒๗๐ คน ศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่โดยใช้งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๗๒๕,๕๐๐ บาท