กิจกรรม

[2010-02-23]โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีนครปฐม อำเภอสามพราน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จัดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เพื่อเพิ่มพูนทักษะ โดยศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง โดยนำคณะผู้ดูงานจำนวน ๒๒๑ คนเข้าศึกษาดูงาน 
โดยใช้งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐญม จำนวน ๕๙๙,๓๕๐ บาท