กิจกรรม

[2010-03-05]โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม

พิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ณ จังหวัดเชียงราย
และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน ๑๕๐ คน รถ ๓ คัน  งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ๓๘๓,๐๐๐ บาท ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๓
โดยมี นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการ