อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของ อสม. เป็นจำนวนเงิน 6,252,000 บาท

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มอบเงินสนับสุนนการดำเนินงานของ อสม.ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน 6,252,000 บาท ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2557