กิจกรรม

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้รับมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ในฐานะผู้ประกอบคุณประโยชน์แก่กิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม จาก นายกองใหญ่ จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เนื่องในวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ปี 2557 วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร