กิจกรรม

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ/ทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม และแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม(พ.ศ.2558-2560)

โดยได้เชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม