กิจกรรม

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มอบเงินสนับสุนนการดำเนินงานของ อสม.ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน 6,252,000 บาท ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557