อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

ประชุมสภา อบจ.

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งที่ประชุมสภา อบจ.ได้มีมติเห็นชอบให้ นายอภินันท์ ศิริรังษี สมาชิกสภา อบจ.อำเภอเมือง เขตที่ 8 ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานสภา อบจ.นครปฐมแทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557 เวลา 15.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐ