กิจกรรม

อบจ.นครปฐม สมทบกองทุนช่วยเหลือชาวนา จำนวนเงิน 100,000,000 บาท