อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. ข้าราชการ พนักงาน ได้ร่วมการประชุมเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ในวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม