อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0818

กิจกรรม

การประชุมประชาคมท้องถิ่น

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. ข้าราชการ ได้ร่วมการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาของ อปท. ในวันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม