กิจกรรม

สัมมนาการปฏิรูปประเทศ

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมการสัมมนา"การปฏิรูปประเทศไทย:การเข้าสู่อำนาจและการตรวจสอบ" ในวันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องพินิตประชานาถ ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม