อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

ประชุมหารือเพื่อจัดกิจกรรมการปรองดองสมานฉันท์

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อจัดกิจกรรมการปรองดองสมานฉันท์ ของจังหวัดนครปฐม ตามคำสั่งและนโยบาย คสช. ในวันจันทร์ 21กรกฏาคม 2557 ณ ห้องประชุม(2) กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม