กิจกรรม

ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับนายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว