อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีที่ 2557 ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม