อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0818

กิจกรรม

อบจ.นครปฐม ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงพร้อมคณะ โดยศึกษาดูงาน ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และสถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม