กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ อบต.วัดละมุด จัดงานบุญประเพณี "อัฏฐมีบูชา" ประจำปี 2558

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ อบต.วัดละมุด จัดทำโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมการจัดงานบุญประเพณี "อัฏมีบูชา" ประจำปี 2558   เพื่อรำลึกถึงวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้าหลังจากเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานได้ 7 วัน คือหลังจากวันวิสาขบูชาแล้ว 7 วัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
         
วันที่ 7 มิถุนายน 2558 เวลา 18.00 น. บรรยายธรรมโดยพระมหาวีรพล จากรายการธรรมะอารมณ์ดี และการแสดงมหรสพจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
         
วันที่ 8 มิถุนายน 2558 เวลา 18.00 น. บรรยายธรรมโดยพระราชธรรมนิเทศ (พยอม กัลยาโณ) แสะการแสดงมหรสพของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดนครปฐม
         
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เวลา 15.00 น. ชมขบวนแห่คติธรรมตามพุทธประวัติ
                                            เวลา  18.30 น. ชมการแสดงถ่ายทอดพระพุทธประวัติประกอบ แสง สี เสียง จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
         
ภายในงานมีซุ้มนิทรรศการ และกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
          - ซุ้มเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
          - กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
                     1. สักการะพระบรมสารีริกธาตุ
                     2. การจัดแสดงพระไตรปิฎก
                     3. กิจกรรมเวียนเทียนบูชาพระพุทธเจ้า
                     4. การสวดมนต์ - เจริญพระพุทธมนต์
          - สาธิตการทำพลุ - ตะไล

ณ วัดใหม่สุคนธาราม ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดนครปฐมและพื้นที่ใกล้เคียงที่สนใจเข้าร่วมชมการจัดงานดังกล่าวฯ