กิจกรรม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดนครปฐม ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2558-2562) จังหวัดนำร่อง ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครปฐม (ศอ.ปส.จ.นฐ) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558