กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2559 ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม