กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จัดโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อคัดเลือก ผู้แทนประชาคม เป็นคณะกรรมการตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ. 2559 ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม