กิจกรรม

[2009-01-5]พิธีมอบอุปกรณ์กีฬาตามโครงการ สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์กีฬาในการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนพุทธรักษาจำนวน ๑๑ โรงเรียน