กิจกรรม

นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มอบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) งวดประจำเดือน ธันวาคม ให้แก่สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จำนวนเงิน ๕,๗๗๘,๐๐๐ บาท ในวันที ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สำนักงานองค