กิจกรรม

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม