กิจกรรม

[2009-02-18]มอบเงินสนับสนุน สภ.อ.ดอนตูม และ สภ.อ.สามพราน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มอบเงินสนับสนุนเพื่อดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สถานีตำรวจภูธรอำเภอดอนตูมและ สถานีตำรวจภูธรอำเภอสามพราน โดยได้สนับสนุนสถานีละ 200,000 บาท
รวม 2 สถานี เป็นเงิน 400,000 บาท โดยมี นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เป็นประะธานมอบ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552