อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2009-02-20]โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการส่งเสริม
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้และบูรณาการให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา จึงจัดโครงการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา จำนวน 11 โรงเรียน ผู้เข้าร่วมโครงการ 49 คน
ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดทางภาคใต้ เช่น จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เป็นประธานใน การเปิดโครงการ ระหว่างวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2552 งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัด 126,650 บาท