อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

[2009-03-30]โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี อำเภอดอนตูม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม โดยนายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เล็งเห็นความสำคัญ
ของกลุ่มสตรีที่มีบทบามในการพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนจึงจัดโครงการอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม จำนวน ๒๒๕ คนเข้าศึกษาดูงาน
ณ บ้านปะอาว ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี และบ้านภู ตำบลบ้านภู อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
ในระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒ งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน ๖๐๕,๒๕๐ บาท