กิจกรรม

[2012-04-05] ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2555

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม