อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ดำเนินการฉีดพ่นสารกำจัดยุงลายภายในบริเวณโรงเรียนสามพรานวิทยา เพื่อเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ To be number one