กิจกรรม

นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม รับมอบโล่เกียรติยศ จากนายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมในการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 3,000,000 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินงานของศูนย์ำอำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครปฐม ประจำปี