กิจกรรม

โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 วันที่ 31 ก.ค.- 3 ส.ค. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม