กิจกรรม

ประชุึมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (ครั้งแรก) ประจำปี 2555 วันที่ 9 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม