กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมจัดงาน "ดนตรีในวัง” เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 ประกอบกับเพื่อประชาสัมพันธ์พระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนครปฐม สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และเพื่อเป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ประชาชนรักและห่วงแหนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีความผูกพันกับประชาชนมาโดยตลอด ตลอดจนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศของรัฐบาล โดยกำหนดจัดขึ้นทุกวันเสาร์ในเวลา 16.00-18.00 น. วันที่ 11 สิงหาคม 2555 ณ บริเวณข้างพระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม