กิจกรรม

[2009-07-15]การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2552 ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 14 กรกฎาคม 2552 เวลา 14.30 น.