กิจกรรม

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยที่ 2 ประจำปี 2555 ครั้งที่ 3/2555 วันอังคารที่ 11 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม