กิจกรรม

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ "หลักสูตรสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาวิสัยทัศน์และเพิ่มพูนสมรรถนะในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม" ประจำปีงบประมาณ 2555 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครป