กิจกรรม

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง