ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
 
Media Player
รวมกฏหมาย
 
กฎหมาย อปท
 
เงินเดือน 55
พรก.ค่าตอบแทน+เงินเดือนนายก
พรบ. การเลือกตั้ง
พรบ. ความรับผิดทางละเมิด
พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปราบปราม
พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคล
พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พรบ. ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
พรบ. ว่าด้วยการลงคะแนนเสียง
พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
พรบ.กำหนดแผน
พรบ. เทศบาล
พรบ. อบต.
พรบ. อบจ.
ระเบียบ มท. ว่าด้วยการยึด อายัด
ระเบียบ การใช้รถ
ระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินเดือน+ค่าตอบแทนนายก
ระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินเดือน+ค่าตอบแทนนายก (2)
ระเบียบ อบรม อปท.
ระเบียบ มท. ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ. 2543
ระเบียบ มท. ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์
ระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงิน
ระเบียบ มท. ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น
ระเบียบ มท. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา ฉ. 2 2555
รัฐธรรมนูญ
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ Thailand local Government summit 2018
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
103
ผู้เข้าชมวันนี้
380
ผู้เข้าชมเดือนนี้
12159
ผู้เข้าชมทั้งหมด
970294
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม