ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การจัดการจราจรบริเวณงานก่อสร้างสะพาน

1. เปิดทางเบี่ยงฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 และวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

    ตั้งเแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. (ปิดช่องจราจร)

2. เปิดทางเบี่ยงฝั่งขาออกกรุงเทพฯ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 และวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

    ตั้งเแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. (ปิดช่องจราจร)