ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
 
Media Player
มติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
[2018-12-27]รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 6/2561
 
[2018-09-28]แจ้งมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 6/2561
 
[2018-09-21]แจ้งมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 5/2561
 
[2018-09-14]แจ้งมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 4/2561
 
[2018-09-13]แจ้งมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3/2561
 
[2018-08-16]แจ้งมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561
 
[2018-03-13]รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 7/2560
 
[2018-03-12]รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561
 
[2017-10-02]แจ้งมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 7/2560
 
[2017-09-12]รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 5/2560
 
[2017-09-06]แจ้งมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 4/2560
 
[2017-08-17]รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 21 มิถุนายน 2560
 
[2017-08-10]รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1/2560
 
[2017-06-26]แจ้งมติที่ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1/2560
 
[2016-04-11] มติที่ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2559
 
[2015-02-9]มติการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
 
[2014-09-29]มติการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗
 
[2014-09-24] มติการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
 
[2014-08-06]มติรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
 
[2014-06-05]มติที่ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
 
[2014-03-17]มติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
 
[2013-09-27]มติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
 
[2013-08-19]มติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
 
[2013-08-14]มติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
 
[2013-08-09]มติการประชุมสมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
 
[2013-07-11]มติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
 
[2013-06-17] มติที่ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2556
 
[2013-03-20] มติประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1/2556
 
[2012-12-26] มติประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2555
 
[2012-11-19] มติประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2555
 
[2012-09-20] มติประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2555 ครั้งที่ 5/2555
 
[2012-09-13] การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2555 ครั้งที่ 4/2555
 
[2012-09-11] การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2555 ครั้งที่ 3/2555
 
[2012-08-16] การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2555 ครั้งที่ 2/2555
 
[2012-08-14] การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2555
 
[2012-08-09] การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ครั้งแรก
 
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ Thailand local Government summit 2018
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
6
ผู้เข้าชมวันนี้
61
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11345
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1022023
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม