ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
 
Media Player
ติดต่อ
 

  เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

เบอร์โทรศัพท์

ผู้ใช้ / ส่วนราชการ

0-3496-0818

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

0-3496-0805

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

0-3496-0807

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

0-3496-0808

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

0-3496-0809

กองแผนและงบประมาณ

0-3496-0810

กองคลัง

0-3496-0811

กองช่าง

0-3496-0812

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

0-3496-0815

ฝ่ายจัดเก็บรายได้

0-3496-0818

ประชาสัมพันธ์

0-3496-0819

ประชาสัมพันธ์

     

เบอร์โทรศัพท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เขตอำเภอเมืองนครปฐม

เขตที่ 1 พ.ต.ท.ชาญ ใจเย็น 034-252025, 089-9115220
เขตที่ 2 นายสมพงษ์ ปิยนันท์จรัสศรี 081-8405000
 
เขตที่ 4 นายสุรพงศ์ นิ่มปุญญกำพงษ์ 034-255921, 081-8575228
เขตที่ 5 นายชัยยศ บุญยงค์ 086-8047978
เขตที่ 6 นายสุเทพ บุญนิยม 034-253144, 081-9822342
เขตที่ 7 นายสมศักดิ์ โตศรีพลับ 034-255202, 081-9473887
เขตที่ 8 นายอภินันท์  ศิริรังษี 081-0073567
เขตที่ 9 นายแมน  มุ้ยมี 095-1564798
     
     

เบอร์โทรศัพท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เขตอำเภอสามพราน

เขตที่ 1 - ว่าง -  
เขตที่ 2 - ว่าง -  
เขตที่ 3 นายมะเนตร โคจริยาวัฒน์ 081-8442347
เขตที่ 4 นายสำเริง  บุญอรุณรักษา 081-9306560
เขตที่ 5 นายจักรกฤษณ์ สงประชา 080-9566333, 089-1136850, 02-8115495
เขตที่ 6 - ว่าง -  
เขตที่ 7 นายทองดี มิ่งขวัญ 02-8141473, 089-8973117

เบอร์โทรศัพท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เขตอำเภอกำแพงแสน

เขตที่ 1 นายทรงพล ชูศิลป์กุล 034-351116, 081-8289181
เขตที่ 2 นายธนพันธ์  โชคดำรงสุข 087-3333961
เขตที่ 3 นายประดิษฐ์  ศรีสุขจร 081-8581455
เขตที่ 4 นายบัณฑิต เล้าอรุณ Fax. 034-375999, 081-8142080
     

เบอร์โทรศัพท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เขตอำเภอนครชัยศรี

เขตที่ 1 นายวิเชษ  จำปาทอง 092-6565154
เขตที่ 2 นายชัชวาล บุญอำไพ 034-333741, 081-9815743
เขตที่ 3 นายบุญส่ง นัดสูงวงศ์ Fax. 034-242112, 081-9435155
เขตที่ 4 นายสังเวียน นัดสูงวงศ์ Fax. 034-242112, 081-0145959
     

เบอร์โทรศัพท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เขตอำเภอบางเลน

เขตที่ 1 นายนิมิตร  จงอักษร 081-8411914
เขตที่ 2 - ว่าง -  
เขตที่ 3 นายเสฐียรพงษ์ รัตนภิรมย์ 034-246868, 081-8685558
     

เบอร์โทรศัพท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เขตอำเภอดอนตูม

เขตที่ 1 นายชรินทร์ ลี้ไพบูลย์ 081-8584340
เขตที่ 2 นายบัญชา บุญวงษ์ 089-8378088
     

เบอร์โทรศัพท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
เขตอำเภอพุทธมณฑล

เขตที่ 1 - ว่าง -  
     


E-mail องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
 

INFO@NKPPAO.GO.TH

- ว่าง -

- ว่าง -

 
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ Thailand local Government summit 2018
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
11
ผู้เข้าชมวันนี้
61
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11345
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1022023
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม