โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร  |  สภา อบจ.  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอเมืองนครปฐม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอสามพราน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอนครชัยศรี  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอกำแพงแสน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอบางเลน  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอดอนตูม  |  สมาชิกสภา อบจ.เขตอำเภอพุทธมณฑล  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัด อบจ.  |  สำนักงานเลขานุการ  |  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา  |  สถานสงเคราะห์คนชรา  |  กองพัสดุ และทรัพย์สิน  |  หน่วยตรวจสอบภายใน  |  กองการเจ้าหน้าที่  |  กองสาธารณสุข  |  โครงสร้างส่วนราชการ  |  โครงสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด  |  โครงสร้างผู้บริหาร  |  โครงสร้างฝ่ายการเมือง
คณะผู้บริหาร
นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ติดต่อ 0-3425-7888 ต่อ 200
นายรัฐการ พรรณพัฒน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ติดต่อ 0-3496-0801 ต่อ 110
นายทองดี มิ่งขวัญ
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
นางสาวหทัยชนก ลักษณ์ในธรรม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
นางสาววิศนีย์ สันโดษ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
นางธัชญา ไหลสุวรรณา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
นางสาววรินมาส เกษมพงศ์พาณิชย์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม