ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
 
Media Player
แผนพัฒนาฯ
 
[2018-12-18]แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561
 
[2018-10-17]ประกาศ เรื่อง อนุมัติใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
[2018-10-17]ประกาศ เรื่อง อนุมัติใช้แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
[2018-07-23]แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561
 
[2018-07-23]แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 
[2018-05-01]รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2561 รอบ 1
 
[2018-03-06]ประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
 
[2017-12-25]แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564่) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
[2017-09-01]แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
 
[2017-06-22]แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม (พ.ศ.2561-2564)
 
[2017-06-22] แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
 
[2016-12-20]กรอบยุทธศาสตร์ฯ อบจ. 61 - 64
 
[2016-05-31]แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
 
[2016-05-31]ประกาศ เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
 
[2016-05-12] การประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2560-2563) และแผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ.2560-2562)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
 
[2016-03-23] การประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม (ที่เกินศักยภาพ)
 
[2016-03-23]ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม และกรอบการประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
 
[2015-10-05]แผนยุทธศาสตร์5ปี แบบใหม่ ปี 59-63 (มีตัวชี้วัด)
 
[2015-09-23] เรื่อง ขออนุมัติใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
 
[2015-07-01] เรื่อง อนุมัติใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2559-2563) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
 
[2015-04-30] การจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
 
[2015-04-09] กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม (พ.ศ.2559-2561)
 
[2015-04-09]แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
[2015-04-09]กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม และกรอบการประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
 
[2015-02-02] เกณฑ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 
[2514-09-11] แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)
 
[2014-03-26]ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดนครปฐม (พ.ศ.2558 -2560)
 
[2014-03-07]กรอบการประสานโครงการการพัฒนา อปท.
 
[2014-03-07]แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐))
 
[2013-09-11]แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559)
 
[2013-09-10]แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.นครปฐม (พ.ศ.2559 - 2563)
 
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ Thailand local Government summit 2018
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
11
ผู้เข้าชมวันนี้
63
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11347
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1022025
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม