ข้อมูลเกี่ยวกับ อบจ.
หน้าแรก
---
คณะกรรมการข้าราชการ
---
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม
---
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่น)
---
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อบจ.
---
ข่าวประชาสัมพันธ์
---
ประชาสัมพันธ์สภา
---
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
---
รายงานผลการดำเนินงาน
มติที่ประชุมสภา
---
รายงานการประชุมสภา
---
ข้อบัญญัติงบประมาณ
---
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ
---
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
---
แนวทางการจัดบริการ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
---
การชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
---
การเบิกจ่ายงบประมาณ
- - -
วารสาร
เทศกาลประเพณี
สินค้า OTOP
พระเกจิอาจารย์
วัดดังในนครปฐม
สถานที่ท่องเที่ยว
ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรติดต่อ
 
Media Player
ประชาสัมพันธ์สภา
 
[2018-09-27]่เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๖ /๒๕๖๑
[2018-09-04]เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๑
[2016-09-23]เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้ที่ ๕/ ๒๕๕๙ ประจำปี ๒๕๕๙
[2016-09-20]เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้ที่ ๔/ ๒๕๕๙ ประจำปี ๒๕๕๙
[2016-09-18]เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้ที่ ๓/ ๒๕๕๙ ประจำปี ๒๕๕๙
[2016-09-09]เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้ที่ ๒/ ๒๕๕๙ ประจำปี ๒๕๕๙
[2016-08-06]เชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้ที่ ๑/ ๒๕๕๙ ประจำปี ๒๕๕๙
[2016-07-05]เชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้ที่ ๑/ ๒๕๕๙ ประจำปี ๒๕๕๙
[2016-04-04]เชิญประชุมสภา อบจ. สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
[2016-03-02]ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
[2016-02-23]เชิญประชุมสภา อบจ. สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
[2016-01-18]ประกาศเปิดสมัยประชุมสภา อบจ. สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙
[2015-12-18]เชิญประชุมสภา อบจ. สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
[2015-09-25]เชิญประชุมสภา อบจ. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘
[2015-09-18]เชิญประชุมสภา อบจ. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
[2015-09-16]เชิญประชุมสภา อบจ. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
[2015-09-11]เชิญประชุมสภา อบจ. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
[2015-09-11]ประกาศขยายสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
[2015-08-11]เชิญประชุมสภา อบจ. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๘
[2015-08-06]ประกาศผลการเลือกรองประะธานสภา คนที่ ๑ และคนที่ ๒
[2015-07-29]เชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
[2015-07-21]ประกาศเปิดสมัยประชุมสภา อบจ. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘
[2015-07-10] ประกาศสภาฯ เรื่อง ผลการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
[2015-07-03]เชิญประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
[2015-05-05]เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่๑/๒๕๕๘
[2015-02-04]เชิญประชุมสภาส มัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
[2015-01-23]ประกาศ เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘
[2015-01-14]การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
[2014-12-22]ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
[2014-09-26] การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗
[2014-09-22]การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
[2014-09-13]การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
[2014-09-12]ประกาศ ขยายสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗
[2014-09-08]การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
[2014-08-15]การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
[2014-08-08]การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
[2014-08-1]การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
[2014-07-28]ประกาศสภา เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗
[2014-05-26]เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
[2014-03-18]การกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
[2014-03-17]ผลการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
[2014-03-14]เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
[2014-01-28]เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๗
[2013-12-19]เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
[2013-09-23]เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
[2013-09-17]เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
[2013-09-12]เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
[2013-08-15]เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
[2013-08-09]เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๖
[2013-08-09]กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ ประจาปี ๒๕๕๗
[2013-08-09]เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
[2013-08-06]เชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
[2013-07-08]เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
[2013-06-19] ประกาศผลการเลือกรองประธานสภาฯ
[2013-06-12]หนังสือประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
[2013-06-12]ประกาศเรียกประชุมสภา
[2013-03-29]ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
[2013-03-15]เชิญรประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
[2012-12-30]ประกาศเปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๖
[2012-12-28]ผลการเลือกคณะกรรมการประจาสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ๑๓ คณะ
[2012-12-21]เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
[2012-12-21]ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๕
[2012-11-15]เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
[2012-11-15]ประกาศสภา เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๕
[2012-09-19]เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕
[2012-09-12]เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๕
[2012-08-10] เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๕๕
[2012-08-10] ผลการเลือกคณะกรรมการประจาสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
[2012-08-10]การกาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปี ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
[2012-08-09]แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2554 ครั้งที่ 6/2554 วันพุธที่ 21 กันยายน 2554 เวลา 11.00 น.
[2011-07-04]รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
[2011-07-01]เรียกประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔
คู่มือประชาชน รวมกฏหมาย
กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับ อบจ. แบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระดานสนทนา ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.นครปฐม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อบจ.นครปฐม
คลินิกเซ็นเตอร์
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
คู่มือประชาชน อบจ.นครปฐม
การคัดแยกขยะมูลฝอย
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการ Thailand local Government summit 2018
 
 
ผู้เข้าชมขณะนี้
2
ผู้เข้าชมวันนี้
26
ผู้เข้าชมเดือนนี้
10481
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1003132
 
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • จังหวัดนครปฐม