ข้อมูลพื้นฐาน

จังหวัดนครปฐมแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 106 ตำบล 885 หมู่บ้าน เทศบาลนคร 1 แห่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลตำบล 14 แห่ง

จังหวัดนครปฐมแบ่งเขตพื้นที่ออกเป็น 7 อำเภอ แม่น้ำนครชัยศรี ไหลผ่าน 3 อำเภอ คือ อำเภอบางเลน อำเภอนครชัยศรี และอำเภอนครชัยศรี และอำเภอสามพรานบริเวณนี้เป็นที่ราบลุ่มมีน้ำไหลขึ้นและไหลลง บางปีมีน้ำหลากท่วมพื้นที่นา และสวนสองฟากฝั่ง

 

สามารถเดินทางโดย
- รถยนต์
- รถโดยสารประจำทาง
- รถไฟ

อาชีพของชาวนครปฐมมีหลากหลายขึ้นอยู่กับเชื้อชาติของคนแต่ละกลุ่ม คือ คนไทยจะมีอาชีพทำนาและเป็นคนในพื้นที่ดั้งเดิม คนไทยเชื้อสายจีนจะทำสวนผักผลไม้ ค้าขาย เลี้ยงสัตว์


 

จังหวัดนครปฐม มีประชาชน จำนาน 720,337 คน
นครปฐมอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางถนนเพชรเกษม 56 กิโลเมตร ถนนปิ่นเกล้า - นครชัยศรี ทางรถไฟ 58 กิโลเมตร 
มีฝนตกในฤดูฝน ฤดูหนาวไม่หนาวจัด อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด เดือนพฤษภาคม 39 องศาเซลเซียส

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบไม่มีภูเขาและป่าไม้ ระดับความสูงของพื้นที่แตกต่างกัน 2-10 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง สภาพพื้นที่โดยทั่วไปสูงจากดับน้ำทะเลปานกลาง 6 เมตร

จังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ในภาคกลาง ห่างจากกรุงเทพมหานครฯ ประมาณ 58 กิโลเมตร และเป็นจังหวัดหนึ่งในห้าของจังหวัดปริมณฑล

นครปฐม เป็นอู่อารยธรรมสำคัญ ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานในแผ่นดินสุวรรณภูมิ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์กล่าวว่าเมืองนครปฐมตั้งอยู่ริมทะเลเป็นเมืองเก่าแก่        

สอบถาม