ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม แจ้งการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.นครปฐม กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง พร้อมกันนี้ได้แนบแบบการยื่นแจ้งวิธีการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น ตามเอกสารแนบท้าย
สอบถาม