ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2567 บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ตลอดเดือนพฤษภาคม 2567

กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า วันที่ 4 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวัน "ฉัตรมงคล" ดังนั้น เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงเรียนเชิญชวนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคมของทุกปี

จึงขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนในจังหวัดประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ตลอดเดือนพฤษภาคม 2567 รวมทั้งประดับไฟบริเวณสำนักงานและที่พักอาศัยให้สวยงามในระยะเวลาตามความเหมาะสม

สอบถาม